Høyesterett med ny avklaring: Utmåling av normalerstatning – grovt uaktsomt drap

Den 5. juni 2023 kom Høyesterett (HR-2023-1035-A) enstemmig med en ny oppreisningsnormering. Den nye høyesterettsdommen gjaldt utmålingen av de etterlattes oppreisningskrav etter en trafikkulykke og bidrar til å avklare utmåling av oppreisningserstatning ved grovt uaktsomt drap.

 

Utmåling av oppreisning – normerte oppreisningsbeløp
I de tilfeller hvor skadelidte eller de etterlatte har krav på oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5 er utgangspunktet for utmålingen en konkret rimelighetsvurdering. Imidlertid har Høyesterett og rettspraksis utviklet noen veiledende normerte oppreisningsbeløp, herunder normalerstatning, for visse typer krenkelser – grovt uaktsom voldtekt, forsettlig voldtekt, grovt uaktsomt drap og forsettlig drap.

Disse normerte oppreisningsbeløpene har lenge vært knyttet til bestemte kronebeløp, men i fjor avklarte Høyesterett (HR-2022-980-A) at normen ved forsettlig voldtekt til samleie av voksne begått av voksne heller skal utmåles ut fra to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G) på domstidspunktet.

I etterkant av den overnevnte voldtektsdommen har det vært antatt at også de andre normerte oppreisningsbeløpene skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp, men nå har den forholdvis ferske høyesterettsdommen fra 5. juni 2023 gitt oss en endelig avklaring i forhold til grovt uaktsomt drap.

Avklaring – normalerstatning ved grovt uaktsomt drap settes til 1,5 G
Den nye dommen fra 5. juni 2023 viser at Høyesterett konkluderer på samme måte som de gjorde i den tidligere nevnte voldtektsdommen fra i fjor. Dommen fastslår at utmåling av oppreisning ved grovt uaktsomt drap heretter også skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp på domstidspunktet. Grunnbeløpet justeres årlig og vil sikre at oppreisningserstatning fremover vil følge samfunnets prisutvikling, noe den tidligere normen med et bestemt kronebeløp ikke gjorde.

Høyesterett sluttet seg videre til at oppreisningen skal utmåles ut fra 1,5 G, og at det økte straffenivået for forsettlig drap ikke ga holdepunkter for å sette oppreisningserstatningen for grovt uaktsomt drap høyere.

I den nye dommen ble derfor oppreisningen til de etterlatte, avdødes ektefelle og to voksne barn, basert på 1,5 G (grunnbeløpet per 1. mai 2023 justert til 118 620 kr) på domstidspunktet. Etter vanlig avrunding til nærmeste hele titusen ble skadevolderen dømt til å betale 180 000 kr til hver av de etterlatte. Fra før av var normsummen 125 000 kr (Rt-2014-892 avsnitt 21), som betyr at oppreisningserstatningen oppjusteres.

«Særlige forhold» opprettholdes – ikke adgang til å differensiere ut fra individuelle forhold
Utgangpunktet er at oppreisningen skal utmåles etter normeringen som nevnt over. Høyesterett har likevel tidligere fastslått at normen, etter en konkret vurdering, kan fravikes oppover eller nedover ved «særlige forhold», jf. Rt-2006-61.

Den overnevnte muligheten til å fravike normsummen er også omtalt i den nye dommen fra 5. juni 2023, siden de ble anført at normeringen i for liten grad hensyntar individuelle forhold på skadevoldersiden og de store variasjonene av grov uaktsomhet. Det ble argumentert for at det burde eksistere en åpning for å differensiere normsummen utover tilfellene der det foreligger «særlige forhold», som kunne oppnås ved å benytte en mer skjønnsmessig vurdering basert på graden av den grove uaktsomheten.

Høyesterett var ikke enig i dette. Dommen avklarer dermed at det ikke er adgang til å differensiere oppreisningsutmålingen ut fra individuelle forhold, siden det ville ha undergravet ordningen med normerte oppreisningsbeløp.

Dommen viser at kravet om «særlige forhold» opprettholdes, og at det er denne konkrete vurderingen som må gjøres for å kunne fravike oppreisningsnormen ved grovt uaktsomt drap.

Oppsummering og den videre utviklingen av de øvrige normene
Alt i alt, så avklarer den nye dommen at den normerte oppreisningserstatningen ved grovt uaktsomt drap heretter skal være 1,5 G på domstidspunktet. I tillegg påminner dommen om at de normerte beløpene ikke er bindende, men at normen kun kan fravikes oppover eller nedover dersom det foreligger «særlige forhold» i den konkrete saken.

Når det gjelder de øvrige normbeløpene, grovt uaktsom voldtekt og forsettlig drap, har vi observert at underrettspraksis har inntatt ulike standpunkt til om nivået for disse også skal knyttes til en G-normering og bør oppjusteres – se bla. LH-2022-59494 og LG-2021-167977. Det antas at også den nye høyesterettsdommen nå vil tilføre ytterligere argumentasjon rundt dette spørsmålet. Vi vil derfor fortsette å følge nøye med på den videre rettsutviklingen- og avklaring knyttet til de gjenstående øvrige normalerstatningene. I tillegg til innvirkningen på oppreisningserstatning som ikke er normert.

Advokatene Lindbeck & Hovda har omfattende prosedyreerfaring innen alle typer sivile krav. Dersom du har behov for bistand eller har spørsmål knyttet til oppreisningskrav eller lignende – ta gjerne kontakt med oss!

 

0
Feed

Skriv en kommentar