ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

BARNEVERN

Vi bistår foreldre i saker som gjelder barnevern.

Blant annet gjelder dette:

 • Rådgivning
 • Bistand i møter og forhandlinger med barnevernet
 • Klage over akuttvedtak
 • Advokatbistand i saker for barneverns- og helsenemnda
 • Krav om tilbakeføring av barn som er i fosterhjem
 • Krav om samvær eller endring av samvær
 • Prosessfullmektiger for domstolene
 • Klage til statsforvalteren og andre instanser

Mange saker mellom foreldre og barnevern er dekket av ordningen med fri rettshjelp, og vi vil raskt avklare hvorvidt din sak gir deg rett til gratis advokat.

Gratis advokatbistand i barnevernsaker

I alle tvangssaker som behandles av barneverns- og helsenemnda gis det fri rettshjelp og fri sakførsel uten egenandel, dvs. at bistanden er gratis for den private part. Gratis advokatbistand gjelder bl.a. følgende sakstyper:

 • Omsorgsovertakelse
 • Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon
 • Plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker
 • Innskrenkning av samvær
 • Medisinsk undersøkelse og behandling
 • Behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov
 • Midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandel

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om det er grunnlag for gratis advokatbistand i saken.