Foto: Sturlason AS

Utnevnt til fast forsvarer

Domstoladministrasjonen ved førstelagmannen i Eidsivating lagmannsrett har innstilt og utnevnt advokat Jorunn Hegle Hovda til vervet som fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Fra og med 1. april 2023 er advokat Hegle Hovda fast forsvarer. Vervets varighet er seks år, hvor hun har mulighet for gjenoppnevning for ytterligere én periode.

Domstoladministasjonen sier i sin vurdering om utnevnelsen:
"Innstillingen fra førstelagmannen og uttalelsen fra sorenskriveren viser at søkerne blant annet er vurdert på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet. Det er også lagt vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen og i geografisk nærhet til rettssted Ski."
                                                                   
Advokat Hegle Hovda har mangeårig erfaring innen både strafferett og sivilrett. Hun har langvarig erfaring fra påtalemyndigheten og har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene. Hun har jobbet bredt med alle type straffesaker, og har spisskompetanse på saker som gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 

Advokatene Lindbeck & Hovda er stolte over å kunne styrke vår strafferettslige kompetanse, og ser frem til å fortsette arbeidet med å ivareta rettssikkerheten.  

0
Feed

Skriv en kommentar